logo Urbido Air

Kvalita ovzduší

Projekt air.urbido.cz je platforma pro chytrá zařízení, která sledují aktuální stav - především kvality ovzduší - v České republice, ať již se jedná o prašnost, teplotu, vlhkost a jiné veličiny. Snažíme se o to, abyste v přehledné mapě a grafech našli informace, které vás skutečně zajímají a jsou zároveň výstražná, upozorňující na špatné situace.

Online mapa kvality ovzduší
znečištění & kvalita ovzduší

Zemědělství

Zdrojem jsou provozy na polích a v ovocných sadech, nezpevněné silnice, výfuky zemědělských zařízení, zařízení na spalování, pesticidy, hospodářská zvířata a větrný prach. Prach je způsobený sklizní, sušením, manipulací, skladováním. Zrnitý prach zahrnuje bakterie, houby, hmyz a případně zbytky pesticidů a suché částice rostlin. Organický prach může obsahovat nejen obsah zrn a sena, ale také pyl, plísňové spory, houbové hyfy, mykotoxiny, bakterie a endotoxiny a prach z kotců hospodářských zvířat může obsahovat kůži, vlasy, peří a částice exkrementů.

Průmysl

Částice vznikají průmyslovými procesy: pohyby velkého množství zboží nebo spalováním a zpracováním nerostů. Zdroji mohou být cihelny, rafinerie, cementárny, hutě železa a oceli, lomy a další.

Elektrárny na fosilní paliva

Vedlejší produkty spalování fosilních paliv jsou jednou z nejvýznamnějších hrozeb pro naše zdraví a významně přispívají ke globální nerovnosti a nespravedlnosti k životnímu prostředí. Emise zahrnují nesčetné množství toxických látek znečišťujících ovzduší a oxidu uhličitého (CO2), což je nejvýznamější skleníkový plyn produkující změnu klimatu.

Doprava

Silniční doprava je hlavním zdrojem znečištění ovzduší, které poškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Odhaduje se, že silniční doprava je odpovědná za až 30 % emisí částic v evropských městech. Jedná se o výfukové plyny, emise z resuspendovaného silničního prachu, opotřebení pneumatik a brzdových obložení.

Lokální topeniště

Lokální topeniště jsou v současné době jeden z největších znečišťovatelů ovzduší a to hlavně z pohledu emisí tuhých znečišťujících látek a benzo(a)pyrenu. Domácnosti se podílí na emisích PM2,5 ze 78 % a na emisích benzo(a)pyrenu dokonce z 98 %.
 • Zemědělství

  Zdrojem jsou provozy na polích a v ovocných sadech, nezpevněné silnice, výfuky zemědělských zařízení, zařízení na spalování, pesticidy, hospodářská zvířata a větrný prach. Prach je způsobený sklizní, sušením, manipulací, skladováním. Zrnitý prach zahrnuje bakterie, houby, hmyz a případně zbytky pesticidů a suché částice rostlin. Organický prach může obsahovat nejen obsah zrn a sena, ale také pyl, plísňové spory, houbové hyfy, mykotoxiny, bakterie a endotoxiny a prach z kotců hospodářských zvířat může obsahovat kůži, vlasy, peří a částice exkrementů.
 • Průmysl

  Částice vznikají průmyslovými procesy: pohyby velkého množství zboží nebo spalováním a zpracováním nerostů. Zdroji mohou být cihelny, rafinerie, cementárny, hutě železa a oceli, lomy a další.
 • Elektrárny na fosilní paliva

  Vedlejší produkty spalování fosilních paliv jsou jednou z nejvýznamnějších hrozeb pro naše zdraví a významně přispívají ke globální nerovnosti a nespravedlnosti k životnímu prostředí. Emise zahrnují nesčetné množství toxických látek znečišťujících ovzduší a oxidu uhličitého (CO2), což je nejvýznamější skleníkový plyn produkující změnu klimatu.
 • Doprava

  Silniční doprava je hlavním zdrojem znečištění ovzduší, které poškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Odhaduje se, že silniční doprava je odpovědná za až 30 % emisí částic v evropských městech. Jedná se o výfukové plyny, emise z resuspendovaného silničního prachu, opotřebení pneumatik a brzdových obložení.
 • Lokální topeniště

  Lokální topeniště jsou v současné době jeden z největších znečišťovatelů ovzduší a to hlavně z pohledu emisí tuhých znečišťujících látek a benzo(a)pyrenu. Domácnosti se podílí na emisích PM2,5 ze 78 % a na emisích benzo(a)pyrenu dokonce z 98 %.

Kvalita ovzduší je velmi řešeným tématem napríč celým světem. Nepodceňujte situaci ve vašem okolí a sledujte aktualní stav v naší mapě. Extrémy v České republice se nejednou blížily hrozivým hodnotám, která jsou běžná pro nejznečištěnější metropole světa, jako je například Dillí, Ulánbátar nebo severočínská města. Jde samozřejmě o krátkodobé situace, ale to je přesně ten okamžik, kdy zůstat doma nebo vyjít si ven, může mít pro Vaše zdraví nemalý vliv.

Proto vznikla naše mapa, která Vám dá aktuální informace o kvalitě ovzduší, a Vy se tak můžete kdykoliv podívat, zda je venku vzduch čistý a bezpečný pro Vaše zdraví, nebo naopak silně znečištěný až zdraví nebezpečný.

Nejčastější otázky

Co znamená zkratka IoT?

IoT je zkratka pro anglické slovní spojení Internet of Things, tedy internet věcí. Do tohoto zastřešujícího názvu spadají veškerá zařízení, měřiče, čidla, senzory, ale i například domací spotřebiče nebo automobily, které jsou připojeny k internetu, a dokáží tak online posílat užitečná data. Nejjednoduším a nejběžnějším připojením k internetu je standardní WiFi síť. Alternativou mohou být mobilní data. Více informací najdete například na Internet věcí.

Co znamenají hodnoty a barevná stupnice AQI v mapě?

Index kvality ovzduší (AQI - Air Quality Index) je vyjádření kvality ovzduší na základě několika veličin, primárně však prachových částic v ovzduší. AQI je přepočtená hodnota s veličinami PM10 a PM2.5. Index kvality ovzduší udává dle barevného schématu vliv ovzduší na lidské zdraví. Stupnice vychází z Evropské agentury pro životní prostředí a je celoevropsky podporovanou a uznávanou stupnicí.

Zelená - kvalitní ovzduší a podmínky pro pobyt venku a aktivity s tím spojené.
Oranžová - zhoršené podmínky, byť stále v přijatelném stavu.
Tmavě oranžová až červená - signalizuje špatnou kvalitu ovzduší - nedoporučují se dlouhodobé aktivity venku.
Fialová až černá - velmi špatné podmínky a silně znečištěné ovzduší, kdy se nedoporučuje vycházet ven.

Index
kvality ovzduší
PM2.5 PM10 Hodnocení
0-25 0-15 0-25 Výborný
25-50 15-30 25-50 Uspokojivý
50-75 30-55 50-90 Mírně znečištěný
75-100 55-110 90-180 Špatný
100-150 110-220 180-300 Velmi špatný
>150 >220 >300 Nebezpečný
Co znamenají hodnoty PM10 a PM2.5?

PM2.5 a PM10 jsou pevné či prachové částice (z angl. particulate matter – PM) udávané v μg/m3. PM jsou drobné částice pevného skupenství rozptýlené ve vzduchu, které jsou tak malé, že mohou být unášeny vzduchem. Jejich zvýšená koncentrace může způsobovat závažné zdravotní problémy. Částice menší než 2.5 μm jsou pro zdraví nejnebezpečnější, protože na sebe mohou vázat ruzné karcinogeny.

PM1.0 - částice menší než 1 μm
PM2.5 - částice menší než 2.5 μm
PM4.0 - částice menší než 4 μm
PM10 - částice menší než 10 μm


Zdroje jemných částic zahrnují všechny typy spalování: motorová vozidla, elektrárny, spalování dřeva, lesní požáry, zemědělské spalování a některé průmyslové procesy. Zdroje hrubých částic zahrnují drcení nebo broušení a prach, který se mísí vozidly cestujícími po silnicích.
velikost pevných a prachových částic
Jaká zdravotní rizika hrozí dýcháním znečištěného ovzduší?

Inhalace pevných prachových částic poškozuje především kardiovaskulární a plicní systém. Účinek těchto částic na lidský organismus závisí na délce vystavení organismu jejich působení. Při krátkodobé expozici může docházet k vyššímu počtu zánětlivých onemocnění plic, k nepříznivým účinkům na srdečně-cévní systém. Při dlouhodobé expozici dochází k snížení plicních funkcí dětí i dospělých a k vyššímu počtu chorob dolních cest dýchacích.

vliv velikosti částic na zdraví člověka

Čím menší částice, tím hlouběji do plic pronikají. Jemné částice menší než 2,5 µm (PM2,5) se mohou dostat do centrální oblasti plic a usadit se tam. Na povrchu těchto částic mohou ulpívat nebezpečné látky, jako jsou těžké kovy nebo karcinogenní polycyklické aromatické uhlovodíky. Pokud částice a znečišťující látky vstoupí do plic, mohou mít devastující následky, počínaje dýchacími problémy, alergickými příznaky a astmatem až po srdeční infarkty a rakovinu plic.

Každý rok zemře na znečištění ovzduší více než 3,3 milionu lidí. Jen v Číně zemře ročně vzduchem nasyceným jemnými částicemi asi 1,4 milionu lidí, v Evropě zemře asi 180 000 lidí. V mnoha zemích je tedy úmrtí na znečištění desetkrát vyšší než úmrtí způsobená dopravními nehodami.
Co je to smogová situace?
Podle zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší je smogová situace stavem mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM10 nebo troposférickým ozonem překročí některou z prahových hodnot uvedených v v tomto zákoně.

A zároveň pro prachové částice PM10 je hodnota 12. hodinového průměru větší než 100 μg/m3, a to alespoň na polovině měřicích lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2, nebo na dvou měřicích lokalitách, pokud jsou pro úroveň znečištění v oblasti reprezentativní právě dvě měřicí lokality, a zároveň se na základě vyhodnocení předpovědi meteorologických podmínek a imisní situace během následujících 24 hodin nepředpokládá pokles koncentrace pod informativní prahovou hodnotu.
Jsou nějaké limitní hodnoty pro prachové částice v ovzduší?
Ano, tyto hodnoty jsou stanoveny opět v zákoně 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.
Pro PM10 je to 50 µg/m3 za dobu průměrování 24 hodin.
Tuto denní hodnotu je podle zákona možné překročit maximálně 35x za kalendářní rok!
Pro PM2.5 je to 20 µg/m3 jako průměr za celý kalendářní rok!
logo urbido IoT

Aplikace pro chytré telefony

Bezplatná aplikace Urbido Air pro chytré telefony s Androidem vám umožní sledovat aktuální a historický stav kvality ovzduší v České repubice.

Naše senzory
KVALITA OVZDUŠÍ

 • PM10 PM2.5 teplota vlhkost
  model
  uAir-EXw
  rozměry
  110 x 110 x 30 mm
  napájení
  5V adaptér do zásuvky 230V
  připojení
  WiFi
  RoHS
  ano
  měřené částice
  PM1.0, PM2.5, PM4.0 a PM10
  další velíčiny
  teplota, vlhkost
 • PM10 PM2.5 teplota vlhkost VOC CO2eq
  model
  uAir-INw
  rozměry
  110 x 110 x 30 mm
  napájení
  5V adaptér do zásuvky 230V
  připojení
  WiFi
  RoHS
  ano
  měřené částice
  PM1.0, PM2.5, PM4.0 a PM10
  další velíčiny
  teplota, vlhkost, VOC, CO2eq
 • Nezávazná poptávka

  Vyplňte, odešlete formulář a brzy vás budeme kontaktovat.

O nás

Věříme v jednoduchost, smysluplnost a účelnost.

Jsme vývojáři chytrých aplikací pro veřejný i privátní sektor. Naše aplikace urbido pomáhá na obecních úřadech nebo společnostem, které chtějí dělat své činnosti chytřeji.

Zaměřujeme se na facility management (správu majetku a provoz budov) a přehledné mapy či 3D modely (BIM). Veškerá data umíme sofistikovaně zpracovat a předat našemu klientovi v přehledné a ucelené formě. Díky tomu může svá rozhodnutí založit na relevantních datech.

Vyrábíme také vlastní cenově dostupné senzory kvality ovzduší (viz výše), ale i jiných veličin, které dokážeme propojit s online aplikací. I vy takový senzor můžete mít doma! Napište nám.

#Facility

aplikace pro soukromý sektor

#City

aplikace pro moderni obce

#IoT

senzory pro měření kvality ovzduší